Sakrament Bierzmowania dla Dorosłych

bierzmowanie kurs dorosli

Nasza Parafia została wyznaczona do przprowadzenia kursów przygotowawczych do Sakramentu Bierzmowania dla osób dorosłych w naszej Diecezji . Tutaj będą podawane informacje , kiedy będą przeprowadzane.

 Zgodnie z instrukcją  naszej Diecezji z 01.09.2007 r.  kandydatem może być: 

 • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 • Emigracja młodzieży.

Rodo

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebicz z siedzibą przy ul. Szkolna 3 Trzebicz , reprezentowana przez księdza proboszcza Tadeusza Wołoszyna
 2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej jest ks. Tadeusz Stanisławski email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Parafia Trzebicz oraz działający w jej imieniu administrator strony;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

Kontakt

kancelaria

 

Kancelaria parafialna jest czynna

w poniedziałki do godz. 19.00 ( po Mszy świętej )

oraz

w soboty od 08:00 – 10.00  z wyjątkiem świąt .

Wezwania do chorych są przyjmowane o każdej porze dnia.

 

Parafia Rzymskokatolicka

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu

ul. Szkolna 3

66-530 Drezdenko

 

Telefon księdza proboszcza: 609831901

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Pogrzeb Katolicki

POGRZEB KATOLICKI

Dokumenty potrzebne do załatwienia pogrzebu katolickiego

 • akt zgonu,
 • rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej). Jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala),
 • pozwolenie na pogrzeb, jeżeli osoba zmarła nie jest naszym parafianinem, a pogrzeb ma odbyć się w naszej parafii,

Klepsydry pogrzebowe

Kiedy zamawiany klepsydry pogrzebowe proszę zwracać uwagę na miejsce Mszy świętej i miejsce pochówku . Często zdarzają się pomyłki.

Dla wyjaśnienia
Kościół w Trzebiczu - to kościół parafialny
kościoły w Gościmiu i Przynotecku - to kościoły filialne.

Często są źle drukowane i dochodzi do pomyłek.
Tak samo dotyczy wezwań kościoła
Trzebicz - pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Gościm - - pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Przynotecko - pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Sakrament małżeństwa

Jeżeli narzeczeni są spoza terenu naszej parafii, niezbędna jest:

 • tzw. licencja – w tym wypadku protokół przedślubny spisywany jest w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Tam też załatwiane są wszelkie formalności przedślubne. W  kancelarii wystarczy tylko wcześniej ustalić termin ślubu, a następnie dostarczyć wystawioną licencję,
 • licencja musi być wystawiona na:Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebiczu

bądź

 • pisemna zgoda Księdza Proboszcza parafii, na terenie której zamieszkuje narzeczona lub narzeczony, na załatwienie formalności ślubnych poza parafią narzeczonej lub narzeczonego, z wyraźnym wskazaniem parafii . W tym wypadku protokół spisany zostanie w naszej parafii. Tutaj też trzeba będzie przedstawić wszystkie niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego dokumenty.

Zgłaszając się w kancelarii parafialnej narzeczeni:

 • jeśli są spoza terenu naszej parafii przedstawiają tzw. licencję bądź pisemną zgodę Księdza Proboszcza na załatwienie formalności ślubnych poza ich parafią,
 • ustalają datę oraz godzinę ślubu
 • ustalają datę sporządzenia protokołu przedślubnego – tzw. badania przedślubnego. Celem kanoniczno-duszpasterskiej rozmowy z narzeczonymi, czyli tzw. badania przedślubnego, jest stwierdzenie następujących faktów:
  • tożsamości osób,
  • stanu wolnego,
  • pełnej wolności w podjęciu decyzji do zawarcia małżeństwa,
  • pewności, że strony nie zatajają faktów, które mogłyby w przyszłości w poważny sposób zakłócić ich wspólne życie,
  • świadomości stron, że zawierają małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła,
  • gotowości wypełnienia pozostałych wymogów kościelnego prawa małżeńskiego).

Sporządzenie protokołu przedślubnego związane jest z koniecznością złożenia wszystkich stosownych dokumentów:

 • dowody osobiste narzeczonych;
 • zupełne odpisy aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • metryki chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej nie ma, trzeba takie świadectwo uzyskać w parafii bierzmowania, chyba że miało ono miejsce w naszej parafii. Świadectwo chrztu niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego traci ważność sześć miesięcy od chwili jego wystawienia. Metryka nie jest potrzebna, gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii);
 • zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (są one niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne, tzw. ślub konkordatowy. Należy je uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych. Zaświadczenie to traci moc po upływie 3 miesięcy od dnia wydania, należy więc, występując o nie, brać pod uwagę ustaloną w kościele datę ślubu) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny;
 • zaświadczenia ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
 • świadectwa zgonu współmałżonka w przypadku wdowy lub wdowca;
 • dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego);
 • dyplom ukończenia katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii.

W chwili sporządzenia protokołu narzeczeni otrzymują:

 • kartki do spowiedzi (pierwszą należy odbyć krótko po sporządzeniu protokołu, drugą – tuż przed ślubem), która powinna zostać poświadczona przez spowiednika i dostarczona do parafii w dniu ślubu,
 • formularze dotyczące wygłoszenia zapowiedzi (zapowiedzi są głoszone przez 3 niedziele zarówno w parafii narzeczonej, jak i narzeczonego. Mają na celu podanie do wiadomości publicznej zamiaru zawarcia małżeństwa i tą drogą uzyskania przez narzeczonych informacji o dotychczas nieznanych przeszkodach, o ile takie oczywiście istnieją).

Podczas tego spotkania omówione zostają również kwestie dotyczące samej ceremonii ślubnej.

Po odbyciu zalecanych spotkań należy dostarczyć do kancelarii świadectwo potwierdzające spotkania w ramach poradni rodzinnej oraz zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi. Zaświadczenie o spowiedzi można zabrać ze sobą do kościoła w dniu ślubu.

Przed ceremonią ślubną narzeczeni i świadkowie składają w świątyni podpisy na zaświadczeniu o zawarciu małżeństwa. Prosimy o przybycie do świątyni na 20 min. przed rozpoczęciem Mszy św.

Po zawarciu sakramentu małżeństwa o akcie tym zostaje powiadomiony Urząd Stanu Cywilnego. Tam sporządzany jest akt ślubu. Nosi on datę celebracji ślubu w kościele i jest gotowy do odebrania po około dwóch tygodniach.

Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu Świętego

  • Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:


  • 1. Z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony akt urodzenia dla dzieci do pierwszego roku życia. Zupełny akt urodzenia dla starszych dzieci, jednak nie starszy niż rok czasu od daty wystawienia  (oryginał do wglądu);

   2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania; Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

   3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne;

   4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią;

   5.Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcicelnej.


  • Chrzestni


   Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
   Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu
   ukończył 16 lat
   Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
   Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
   Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

   Rzeczy potrzebne do chrztu:

   Gromnica
   Biała szatka.

   Rodzice dziecka, jak najwcześniej zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii lub po Mszy niedzielnej w zakrystii i tam ustalają wszelkie szczegóły z kapłanem.

         Obowiązki rodziców dziecka:
                  - przygotowują się do chrztu dziecka,
                  - są obecni,
                  - publicznie proszą o chrzest,
                  - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
                  - wyrzekają się szatana,
                  - składają wyznanie wiary,
                  - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
                  - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
                  - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga
  (spowiedź św, I Komunia   św., bierzmowanie),

                - są świadkami wiary dla dziecka,
                - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
                - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św.    sakramenty św.),
                - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
                - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie

                świąt i przygotowują się do nich,
                - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
                - świętują dzień Patrona,
              - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie,    pomoc sąsiedzką  ,  przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
              - zawierzają dziecko Bogu:

„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”. „Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

      Obowiązki rodziców chrzestnych:


                - wyznaczeni przez rodziców
                - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
                - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
                - należą do Kościoła katolickiego
                - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
                - wyrzekają się szatana
                - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
                - otrzymują specjalne błogosławieństwo
                - trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
                - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
                - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
                - żyją wiarą, nadzieją i miłością
                - modlą się za chrześniaka
                - kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
                - zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
                - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez  rodzice zwracają im uwagę

Funkcja świadka chrztu - wyjaśnienie